0 (258) 264 19 90

 

SIRA NO DOKÜMAN TÜRÜ YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI DÖKÜMANA ULAŞIM ADRESİ Güncelliğinden sorumlu kişi
1 Anayasa 18.10.1982 2709 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf Genel Sekreter
2 Kanun 1.06.2004 25479 5174 Sayılı TOBB Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5174.pdf Genel Sekreter/Vezne Sicil İK
3 Kanun 22.05.2003 8423 4857 Sayılı İş Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf Genel Sekreterlik/İdari ve Mali İşler Müdürü/Vezne Sicil
4 Yönetmelik 12.09.2005 25934 Borsa Muamelat Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9415&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Borsa Muamelat Memuru
5 Yönetmelik 12.09.2015 25934 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9413&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C3%Bcrkiye İdari ve Mali İşler Müdürü
6 Yönetmelik 8.01.2005 25694 Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5559&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KAYIT%20%C3%9CCRET%C4%B0%20%C4%B0LE%20YILLIK Vezne-Sicil-İnsan Kaynakları Sorumlusu
7 Yönetmelik 19.01.2005 25705 Ticaret Borsalarında Meslek Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14895&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=T%C4%B0CARET%20BORSALARINDA%20MESLEK Genel Sekreter
8 Yönetmelik 2.03.2005 25743 Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7530&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ODA%20VE%20BORSA%20%C3%9CYELER%C4%B0NE%20VER%C4%B0LECEK Genel Sekreter
9 Yönetmelik 19.01.2005 25705 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8104&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C3%Bcrkiye Genel Sekreter/İdari ve Mali İşler/Vezne Sicil
10 Yönetmelik 8.01.2005 25694 Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7227&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=oda Genel Sekreter
11 Yönetmelik 12.09.2005 25934 Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9408&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=oda İdari ve Mali İşler Müdürü
12 Yönetmelik 12.09.2005 25934 Genel Sekreter Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9412&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=genel%20sekreter Genel Sekreter
13 Standart 1.03.2009 ICS 03.120.10 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı İnci Nur AKALAN, Tuğçe SERT Kalite ve Akreditasyon Sorumluları
14 Standard 19.11.2018 - ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Standardı İnci Nur AKALAN, Tuğçe SERT Kalite ve Akreditasyon Sorumluları
15 Klavuz 21.09.2013 - TOBB Beş Yıldızlı Akreditasyon Sistemi Klavuzu İnci Nur AKALAN, Tuğçe SERT Kalite ve Akreditasyon Sorumluları
16 Yönetmelik 2.02.2015 29255 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik  http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20147074&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Resmi%2 Genel Sekreter
17 TOBB Yönetmeliği - - Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve  Ticaret Borsaları Birliğinde Muhafazasına  Lüzum Kalmayan Evrak ve Vesaikin İmhası Hakkında Yönetmelik http://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/Tobb/evrakimha.pdf Muamelat Memuru
18 Standart 10.11.2005 TS 2947 EN ISO 658 Yağlı tohumlar - Yabancı madde muhtevasının tayini https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073102068098043085072106047043084050 Analiz Memuru 
19 Yönetmelik 8.01.2005 25694 Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ticaret Tescil Şefi
20 Yönetmelik 8.01.2005 25694 Borsalarda Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7250&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ticaret%20borsa Tescil Şefi
21 Yönetmelik 24.12.2011 28152 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111224-1.htm Hayvan Pazarı Sorumlusu
22 Kanun 11.06.2010 5996 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100613-12.htm Hayvan Pazarı Sorumlusu
23 Yönetmelik 6.01.1961 193 Gelir Vergisi Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf Tescil Şefi
24 Yönetmelik - - TOBB Evrak ve Dosya Hizmetleri Yönetmeliği https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/Tobb/evrakdosya.pdf Muamelat Memuru
25 Sandart 22.12.2003 TS 312 Haşhaş tohumu standardı https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055047105102120088111043113104073088078116090100121079075075099054 Analiz Memuru 
26 Standart 24.06.2010 TS 309/T2 Ayçiçeği tohumu standardı https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084106106071105054097069122110105111049121073110073120098047105090113083111075101056099111088047051107043068067079074112080055114053071084081087053114087102050104116117113089086082081043084054101078112117049087077065104078101074065110114103080083109090048051067090079053105081121047119122119108090118071050050120077070113105117072111098118105102101075049103122068112120056078047077105122119061061 Analiz Memuru 
27 Standart 8.09.2015 TS 3269 ISO 7386/D1 Anason standardı https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084103118110100122076043076114106082047068053101055112110103057115115103116055069085083053085107108089051116100065043071084081052065071111077097097056111050065104116098101081105050078109108116067068074106084110079089111116108079078050082122112097065106098100053078052078081100115118110114101109118073105079075048098081087083088085118049114048083115069119048056114113070108113107104055080065061061 Analiz Memuru 
28 Standart 15.10.2015 TS EN ISO 6465/D1 Kimyon standardı 081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084111077048088047047047069110112122106109066054087098109105047087077108097080108121098075067121053113065057068055065072065048118098054107055080099072051114043077108116075090068108116099113047090109055115115104118107116109067051055075098043069115112121085068080056098051050078056065106068054056054047050098097116078090121080112090070051122054085083065084076084112113049067074066107113070081061061 Analiz Memuru 
29 Standart 18.06.2014 TS 142/T3 Nohut standardı https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084106106071105054097069122110105111049121073110073120098047105090113083111075101056099111088047051113112105098054057053120050065087049102085079071120089057106103112098050098086053117118088107055073087089083118054082087121114115083084076083081065100117122116109118052097056073116107119115047113080085100054085079116110113067055085090069098084051084090043114049090069077088119101071105098065061061 Analiz Memuru 
30 Standart 29.04.2016 TS 7418 Rezene standardı https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084103118110100122076043076114106082047068053101055112110103057115115103116055069085083053085107108087087085122070065118070086057112098069074121107070084052105108055071076122112076077105052075119078083055113076070067067071118115106071072115122117057056052120065111116081104112052047088070088049047119118086119121106073119089065086088056066112116080068043070069082103067072104067069057050065061061 Analiz Memuru 
31 Standart 29.04.2014 TS 311/T1 Susam tohumu standardı https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/Standard.aspx?081118051115108051104119110104055048065082077055103076076056084106106071105054097069122110105111049121073110073120098047105090113083111075101056099111088047051118070088120080084081080118101078051098112117122053049085116066081055073066089105085104070056084081066076103057051055055077043051074074098119118078115084101057050067075110084056073086054088117101070110090104070081104086067109121073056072101069074052101057109071081109066076097043121055049103061061 Analiz Memuru 
32 Kanun 20.06.2012 6331 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf İSG Uzmanı
33 Yönetmelik 27.06.2008 26919 İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12223&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 İdari ve Mali İşler Müdürü
34 Yönetmelik 12.09.2005 25934 Odalar, Borsalar Ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar Ve Birlik Personeli Sigorta Ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9416&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= İdari ve Mali İşler Müdürü
35 Yönetmelik 6.12.2013 28843 Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19083&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ticaret İdari ve Mali İşler Müdürü
36 Yönetmelik 1.04.1981 - Türkiye Odalar Ve Borsalar Ve Birlik Personeli http://tobbes.org.tr/mvzt.html İdari ve Mali İşler Müdürü
37 Yönetmelik 12.09.2005 25934 Borsa Muamelat Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9415&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Borsa Vezne-Sicil-İnsan Kaynakları Sorumlusu
38 Yönetmelik 8.01.2005 25694 Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ticaret Vezne-Sicil-İnsan Kaynakları Sorumlusu
39 Vakıf Senedi 26.04.1984 - Türkiye Odalar Ve Borsalar Ve Birlik Personeli Sigorta Ve Emekli Sandığı Vakfı
Vakıf Senedi
http://www.tobbes.org.tr/mvzt.html Vezne-Sicil-İnsan Kaynakları Sorumlusu
40 Kanun 24.03.2016 6698 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf Basın-Halkla ilişkiler/ Bilgi İşlem Sorumlusu
41 Kanun 4.05.2007 5651 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm Basın-Halkla ilişkiler/ Bilgi İşlem Sorumlusu