0 (258) 264 19 90
2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir örneği ilişikte sunulan (İthalat: 2016/3)sayılı 2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ 30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin amacı, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini; 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimizi göz önünde bulundurarak değerlendirmeye alınmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

 

Aynı Tebliğin 2 inci maddesinin birinci fıkrasında, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin; Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde Ek-2'de yer alan Başvuru Formu ile Borsamızın iletisim@dtb.org.tr elektronik posta adresine

İlgililere duyurulur,

ek2.pdf