0 (258) 264 19 90
UYGULAMASI BİTEN AB PROJELERİNE DAİR SORUMLULUKLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen bir yazıda; finansmanı AB tarafından sağlanan projelerin yerinde kontrol, izleme ve denetim araçlarıyla hem AB hem de ülkemiz makamlarınca uygulama esasında takip edildiği, projelerin sonuçlandırılması sonrasında proje ve program değerlendirmeleri, denetimler ve ardıl izleme faaliyetleriyle genel amaç ve proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, sürdürülebilirliğin ne ölçüde temin edildiği ve beklenen etkilerin ne kadarının gerçekleştirilebildiğinin ölçüldüğü belirtilmektedir ve söz konusu kontrollerin, Hazine Kontrolörler Kurulu (Denetim Otoritesi) yahut Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilebildiği gibi Avrupa Komisyonu veya Avrupa Sayıştayı’nca görevlendirilmiş uzmanlar eliyle yürütülebildiği ifade edilmektedir.

Buna göre, proje faydalanıcılarının uygulama sonrasındaki olası denetim ve kontrollerde konu edilebilecekleri hususlara dair sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

·         Proje teknik uygulamasından sorumlu olan Kıdemli Program Görevlisi, projenin bitiminden itibaren proje sonuçlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için gereken idari ve mali tedbirleri almakla yükümlüdür.

·  Proje kapsamında inşa edilen tesislerin, temin edilen araç ve malzemeler ile kurulan sistemlerin uygulama bittikten sonra da proje amaçlarına uygun şekilde kullanılmaya devam edilmesi gerekmektedir.

·   Proje sonrasında icra edilen denetim ve kontrollerde faydalanıcı kurum/kuruluştan projeye ilişkin birtakım bilgi ve belgeler talep edilebilmektedir. Bu sebeple projeye ilişkin evrakın proje uygulaması bittikten sonra da titizlikle saklanması önem arz etmektedir.

·         Yukarı da zikredilen kurumlarca yapılabilecek ardıl izleme, denetim ve değerlendirmelerde AB fonlarının yerinde harcanmadığına ya da proje çıktılarının amaçlar doğrultusunda kullanılmadığına yönelik sonuçlara ulaşılması halinde fonların geri alınmasına varabilecek çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

1