0 (258) 264 19 90

DENİZLİ TİCARET BORSASI

Denizli Ticaret Borsası kurulduğu 1923 yılından bu yana üretici ve tüccarların belirli bir düzen içinde alışveriş yapmaları için gerekli düzeni kurmuş ve hizmet kalitesini ilerletmiş bir kurumdur. Denizli Ticaret Borsasının ilk Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Aktan’dır. Borsanın kuruluşunda 29 olan üye sayısı şuan 700 civarındadır.

Kuruluş yıllarında işlem gören ana ürün pamuktur. Bugün itibari ile kotasyon listesinde 65’i aşkın ürün bulunmaktadır.

Kuruluş yıllarında hizmetlerini Kaleiçi’nde çeşitli binalarda Zahire Borsası, Leblebi Borsası, Pamuk, Yapağı, Yün ve İpek Kozası ile Hayvan Pazarı olarak çeşitli birimler halinde sürdürmüştür.  Ekonomik yaşamın zaman içinde gelişmesi ve değişmesi sonucu bazı mallara özgü işlemler ortadan kalkarken, bazı yeni malların alım-satımı öne çıkmıştır.

Denizli Ticaret Borsası faaliyetlerine 1994 yılında Uluçarşı İşhanı’nda hizmete giren binasında devam etmektedir. Bu hizmet binasında bulunan teknolojik altyapısı sayesinde kendi ihtiyaçlarının yanı sıra diğer kuruluşların toplantı, seminer vb. ihtiyaçlarını da karşılanmaktadır.

1992 yılında hizmete başlayan Canlı Hayvan Pazarı, zaman içerisinde yatırımlarla geliştirilmiş günümüz hizmet standartlarının da üstünde hizmet veren bir tesis halini almıştır. Türkiye’nin en büyük Canlı Hayvan Pazarı halini almıştır.

Denizli Ticaret Borsası klasik borsacılık faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiş ve çeşitli projeleri desteklemiştir. Bu projelerden önemli olanları aşağıda listelendiği gibidir;

 Denizli Ticaret Borsası Aile Sağlık Merkezi

 Denizli Ticaret Borsası İlkokulu

 Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu

 Sarıgül Çocuk Evi Projesi

 Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

 Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi- Biyom

Organize İhtisas Jeotermal Sera Bölgesi

Denizli Ticaret Borsası geçmişinden ilham alarak her alanda geleceğine yatırım yapmayı planlayan bir kurumdur. Bu bağlamda gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler aşağıda listelendiği gibidir;

Önemli çerezlik ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Çivril, Çal, Baklan ovalarının bulunduğu alanda “Depolama ve Eğitim Merkezi” oluşturulması söz konusu merkezde alım-satım salonu ve laboratuar kurmak.

Gelişen depoculuk faaliyetleri ile ilimizde üretilen belli başlı ürünlerde, ürün kalitesini arttırıcı ve ticaretini pekiştirici projeler üretmek.

İlimiz hayvancılığı ve kırmızı et sektörlerinde ticaretin pekiştirilmesi için canlı hayvan alım-satım borsasını geliştirici faaliyetler bulunmak.

Kurban dönemlerinde hayvan pazarında verilen hizmetlerin kalitesini sürekli geliştirmek ve örnek olmadaki yerini sağlamlaştırıcı faaliyetler yapmak.

Teknokent ortaklığı aracılığıyla ilimiz sanayicisinin gelişmesine ve yeni projeler üretilmesine katkı sağlamak.

 Organize sera ihtisas bölgesi ortaklığı ile jeotermal sera OSB’nin gelişimine öncülük etmek

Abigem ortaklığı ile üyelerinin AB uyum süreci doğrultusunda geliştirdiği projeleri desteklemek ve yol gösterici pozisyonunda bulunmak.

Sosyal sorumluluk projelerindeki görevlerini geliştirerek devam ettirmek.

BORSANIN TANIMI

5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik (TOBB) kanunun 28. Maddesine göre; “ Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.”

Borsa denildiğinde genellikle hisse senetlerinin işlem gördüğü Menkul kıymet borsaları akla gelmektedir. Ancak ticaret borsaları ile menkul kıymet borsaları arasında farklar bulunmaktadır. İkisini birbirinden ayıran en temel fark; ticaret borsalarında zirai ürünlerin işlem görmesidir.

Ticaret borsaları, hukuki mevzuatla sınırları belirlenmiş mali ve idari özerkliğe sahip kurumlardır. Bir başka ifadeyle; devlete herhangi bir parasal yük getirmeden kendileri kaynak yaratan, kullanan, hatta kamu kuruluşlarına kaynak aktaran kuruluşlardır. Ayrıca, kendi üyeleri arasından seçimle gelmiş kurullar tarafından yönetilmektedir. Bu yönü ile de hürriyetçi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ticaret borsaları aynı zamanda piyasa ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Çünkü, ticaret borsalarında, tarım ürünlerinin fiyatları, arz-talep koşullarına göre oluşmaktadır.

BORSANIN GÖREVLERİ

5174 sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik kanununun 34. maddesine göre ticaret borsalarının görevleri:

a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.

b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek.

c) Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.

e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.

g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.

h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.

j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.