0 (258) 264 19 90
PDF Kaydet

                    

DENİZLİ

     TİCARET BORSASI

 

 

BORSA KAYIT BEYANNAMESİ (GERÇEK KİŞİ)

 Aşağıda yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyanla 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri dahilinde kaydımızın yapılmasını, ayrıca tarafımca verilmiş olan kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince saklanmasını arz ederim.

Başvuru Formu (Gerçek Kişi)
Kaşe ve İmza
:
Ünvan
:
Adı ve Soyadı
:
Doğum Yeri - Tarihi
:
Baba Adı
:
Uyruğu
:
T.C. Kimlik No
:
Öğrenim Durumu
:
Sermayesi ( Rakam ve Yazıyla)
:
Çalışan İşçi Sayısı
:
Fiilen Yaptığı İşler ( Esas İştigal Konusu)
:
İşe Başladığı Tarih ( Kuruluş Tarihi)
:
Kayıtlı Olduğu Ticaret / Esnaf Sicil Adı
:
Sicil No
:
İş Adresi ( Merkez) - Telefon / GSM / Faks
:
Ev Adresi
:
İletişim Adresi - Telefon / GSM / Faks
:
E - Posta Adresi
:
Web Adresi
:
Vergi Dairesi
:
Vergi No'su
:
Mali Müşavir ve/veya Muhasebecinin - Adı Soyadı
:
Mali Müşavir ve/veya Muhasebecinin - Telefon / GSM / Faks
:
Kayıtlı Olduğu Başka Borsa Adı ( Varsa )
:
Kayıtlı Olduğu Başka Borsa Adı ( Varsa ) - Sicil No
:
Adına İmzaya Yetkili Olanların - Adı Soyadı / Tc Kimlik No / Tatbik İmzası
:
Hakkında Bilgi Alınacak İki Firmanın Ünvanı / Adresi / Telefon Numaraları
:
Size geri bildirimde bulunmamızı istiyorsanız lütfen (*) gördüğünüz yerleri doldurunuz.
 
 

 

 

 

...../...../...... tarih .............................sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre ............................ Sicil No verilmiş ve ............................. dereceden sınıflandırılarak ........................................ Meslek Grubuna dahil edilmiştir.

 

Beyannameyi İnceleyenin

Adı Soyadı

İmzası

Beyannameyi Onaylayanın

Adı Soyadı

İmzası

 

 

 

 

 

Kayıt Karar Tarihi

..../...../........

 

NOT  : Bu beyannameye aşağıdaki bilgileri ekleyiniz.

  • Ticaret Sicili Belgesi veya Gazetesi / Esnaf Sicil Belgesi.
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Fotoğraf (3 Adet)
  • İkametgâh İlmuhaberi
  • Vergi Levhası veya Vergi Kaydını Gösterir Belge
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Mal alımını gösterir Fatura ya da Mühtahsil Makbuzu Fotokopisi